Zapytaj sprzedawcy: 501 099 786 sklep@trifid.pl


Regulamin sklepu

Regulamin


I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy http://trifid.pl jest własnością firmy TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk ul. Grójecka 36, 05-530 Góra Kalwaria, NIP 123-10-10-430; REGON 147227764 , o numerze konta prowadzonym przez ALIOR BANK 91 2490 0005 0000 4000 2990 5346, zwanym dalej Sprzedającym.

 2. Adres korespondencyjny:

  TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk ul.Grójecka 36, 05-530 Góra Kalwaria;

  Telefon: 501-099-786, mail: sklep@trifid.pl

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przez firmę TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.trifid.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 5. Wszystkie sprzedawane przez trifid.pl produkty są fabrycznie nowe, pochodzą z oficjalnych, legalnych kanałów dystrybucyjnych i objęte są pełną gwarancją producentów na terenie Polski.

 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym trifid.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 1. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego;

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z dostępu do swojego konta w sklepie trifid.pl, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 • utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie właściciela sklepu,

 • skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

 • treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 • za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

 1. FirmaTRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

 2. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta

 1. Zasady zamawiania

 1. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 2. Klienci posiadają dostęp do towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia umieszczonego na stronach sklepu internetowego trifid.pl;

 4. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

 5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedającego na stronach sklepu internetowego trifid.pl

 7. Zamówienia złożone na nieprawidłowo wypełnionym formularzu nie będą realizowane.

 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 9. Firma TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk, właściciel trifid.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których wiarygodność wzbudza wątpliwości.

 10. Zmiany cen w sklepie internetowym trifid.pl nie dotyczą zamówień złożonych i potwierdzonych przed wprowadzeniem zmian cenowych, za wyjątkiem sytuacji kiedy produkt nie był dostępny w momencie składania zamówienia.

 11. FirmaTRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w oprogramowaniu, które mogą powodować pokazywanie niewłaściwych informacji na stronach sklepu trifid.pl. Mogą także wystąpić różnice pomiędzy prezentowanymi zdjęciami, a wyglądem rzeczywistym oferowanych produktów. Uchybienia i błędy nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z obsługą sklepu.

 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów. W przypadku wycofania produktu po złożeniu zamówienia, sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie.

 13. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 14. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedający zastrzega sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówień jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy.

 15. Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres sklep@trifid.pl z tematem "Rezygnacja" lub dzwoniąc do firmy TRIFID pod nr telefonu +48501099786

 16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 17. Faktura VAT może być wysłana oddzielnym listem poleconym.

 18. Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 19. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

 20. Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności prawnych.

III. Warunki płatności, wysyłki i odbiorów osobistych

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub transportem własnym Sprzedającego pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 3. Towar można odbierać osobiście w siedzibie firmy TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu.

 4. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

 5. Płatności w sklepie trifid.pl można dokonywać za pomocą:

 • pobranie gotówki przy dostawie kurierem, przy czym kwota pobrania nie może przekroczyć 5000 PLN brutto. W przypadku kiedy zamówienie przekracza kwotę 5000 PLN brutto, różnica powinna zostać wcześniej wpłacona na konto bankowe Sprzedającego;

 • gotówka w biurze firmy TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu);

 • przelew przed dostawą (przedpłata) na rachunek bankowy firmy TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk;

 • przelew odroczony (14 dni) wyłącznie dla instytucji publicznych (szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, Policja, urzędy państwowe itp.)

 • Przy płatności "pobranie gotówki" przez kuriera doliczane są dodatkowe opłaty;

 1. Termin dostawy zamówionych produktów wynosi od 2 do 40 dni (zależnie od rodzaju zamówienia i dostępności towaru, możliwych terminów wykonania usług) od momentu potwierdzenia zamówienia, a w przypadku przelewu przed dostawą, od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 2. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji.

 3. W przypadku wydłużenia czasu realizacji, Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

 4. W przypadku zamawiania produktu oznaczonego „na zamówienie” firma TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk może poprosić o przedpłatę całości lub części ceny; w przypadku ewentualnego zwrotu Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości wpłaconej ceny towaru;

 5. Przy odbiorze Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia, ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zażądać sporządzenia przez dostawcę protokołu z wyszczególnieniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne wynikłe podczas przewozu. Reklamacje w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń przez Kupującego powoduje utratę roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

IV. Gwarancje, reklamacje i zwroty produktów

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym trifid.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest czytelny paragon fiskalny, faktura VAT dostarczona wraz z towarem lub przesyłką listową po dostawie.

 2. W przypadku wykrycia wad, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

 4. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk lub na adres e-mail: sklep@trifid.pl.

 5. Wskazany powyżej termin 10- (słownie: dziesięcio) dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

 6. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty powinny być zwracane w oryginalnym, możliwie jak najmniej uszkodzonym opakowaniu.

 7. W przypadku kiedy Klient chce skorzystać z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres firmyTRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

 8. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Od zwracanej kwoty zostaną potrącone koszty wysyłki o ile takowe występują.

 9. Sklep trifid.pl w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu, dokona sprawdzenia produktu i jeżeli towar spełnia ww. wymagania następuje wystawienie faktury korygującej. Oryginał i kopia faktury korygującej będą wysłane do klienta listem poleconym.

 10. Klient bezwzględnie musi odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

 11. Sklep trifid.pl po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej zwraca pieniądze na konto Klienta w ciągu 5 dni roboczych.

V. Postanowienia końcowe

 1. Firma TRIFID.PL Katarzyna Dzwończyk, właściciel sklepu internetowego trifid.pl zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie dla siebie, do celów związanych z realizacją zamówienia. Nie będą one wykorzystywane w celach reklamowych i innych, które mogłyby naruszać prawa Konsumenta. Każdy Kupujący posiada możliwość wglądu do własnych danych, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 4. W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 501-099-786 lub e-mail sklep@trifid.pl  , korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronach sklepu internetowego trifid.pl.

margin-bottom: 0cmp align= JUSTIFYTimes New Roman, serifp align= /fontlifont face= JUSTIFYJUSTIFY /li

Ostatnio oglądane